چگونه از محل مارگزیدگی، سمی بودن مار را تشخیص دهیم؟

شما در کمپ خود در حال استراحت هستید، هوا کم کم رو به تاریکی و سرد شدن می‌رود. بنابراین تصمیم می‌گیرید برای آتش روشن کردن بدنبال چند شاخه خشک درختان بگردید. چند شاخه را می‌بینید و با خوشحالی دستتان را به سوی آن دراز می‌کنید...